شهروندی

کد اصفهان جدید و ۳ رقمی شد! + کد مناطق و شهرها

فهرست

کد اصفهان از چند سال گذشته تاکنون با پیوستن به طرح «هم کد» از پیش شماره قدیمی ۰۳۱۱ به پیش شماره جدید ۰۳۱ تغییر کرد. از آن پس کد تمام شهرهای استان اصفهان به ۰۳۱ تغییرکرد و با توجه به منطقه و شهر ارقام پس از آن نیز دچار تغییر شد.

پیش شماره های اصفهان، پیش شماره های استان اصفهان، پیش شماره های جدید اصفهان، کد اصفهان

کد اصفهان

در جدول زیر پیش شماره اصفهان به همراه چند رقم اول پس از آن به تفکیک شهر قرار داده شده است. توجه شود برخی از کد ها مربوط به چند شهر می باشد. برای اطلاع دقیق تر از پیش شماره های استان اصفهان به جداولی که در انتهای همین صفحه قرار داده شده است مراجعه فرمایید.

# شهر پیش شماره و ارقام پس از آن
۱ اصفهان ۰۳۱-۳۲ ۰۳۱-۳۳ ۰۳۱-۳۴ ۰۳۱-۳۵ ۰۳۱-۳۶ ۰۳۱-۳۷
۲ توابع اصفهان ۰۳۱-۳۸۲ ۰۳۱-۳۸۳ ۰۳۱-۳۸۴ ۰۳۱-۳۸۵ ۰۳۱-۳۸۶ ۰۳۱-۳۸۷
۰۳۱-۳۸۸ ۰۳۱-۴۶۴ ۰۳۱-۴۶۵ ۰۳۱-۴۶۶    
۳ اردستان ۰۳۱-۵۴۲ ۰۳۱-۵۴۳ ۰۳۱-۵۴۴      
۴ آران و بیدگل ۰۳۱-۵۴۲۵ ۰۳۱-۵۴۷ ۰۳۱-۵۴۸      
۵ گز و برخوار ۰۳۱-۴۵۴ ۰۳۱-۴۵۸        
۶ تیران و کرون ۰۳۱-۴۲۲ ۰۳۱-۴۲۳ ۰۳۱-۴۲۵ ۰۳۱-۴۲۷    
۷ چادگان ۰۳۱-۵۷۷          
۸ خمینی شهر ۰۳۱-۳۳۵ ۰۳۱-۳۳۶ ۰۳۱-۳۳۷      
۹ خوانسار ۰۳۱-۵۷۲ ۰۳۱-۵۷۷        
۱۰ خور و بیابانک ۰۳۱-۴۶۳          
۱۱ دهاقان ۰۳۱-۵۳۳ ۰۳۱-۵۳۷        
۱۲ سمیرم ۰۳۱-۵۳۵ ۰۳۱-۵۳۶        
۱۳ شاهین شهر و میمه ۰۳۱-۴۵۲ ۰۳۱-۴۵۳ ۰۳۱-۴۵۴ ۰۳۱-۴۵۶ ۰۳۱-۴۵۷  
۱۴ شهرضا ۰۳۱-۵۳۲ ۰۳۱-۵۳۳ ۰۳۱-۵۳۴ ۰۳۱-۵۳۵    
۱۵ فریدن ۰۳۱-۵۷۲ ۰۳۱-۵۷۳ ۰۳۱-۵۷۴ ۰۳۱-۵۷۵ ۰۳۱-۵۷۶  
۱۶ فریدونشهر ۰۳۱-۵۷۵          
۱۷ فلاورجان ۰۳۱-۳۷۲ ۰۳۱-۳۷۴ ۰۳۱-۳۷۵      
۱۸ کاشان ۰۳۱-۵۵۲ ۰۳۱-۵۵۳ ۰۳۱-۵۵۴ ۰۳۱-۵۵۵ ۰۳۱-۵۵۶ ۰۳۱-۵۵۷
۱۹ گلپایگان ۰۳۱-۵۷۲ ۰۳۱-۵۷۳ ۰۳۱-۵۷۴      
۲۰ زرین شهر ۰۳۱-۵۲۲ ۰۳۱-۵۲۳ ۰۳۱-۵۲۴ ۰۳۱-۵۲۵ ۰۳۱-۵۲۶  
۲۱ مبارکه ۰۳۱-۵۲۳ ۰۳۱-۵۲۴ ۰۳۱-۵۲۵ ۰۳۱-۵۲۶    
۲۲ نائین ۰۳۱-۴۶۲          
۲۳ نجف آباد ۰۳۱-۴۲۲ ۰۳۱-۴۲۳ ۰۳۱-۴۲۴ ۰۳۱-۴۲۵ ۰۳۱-۴۲۶ ۰۳۱-۴۲۷
۲۴ نطنز ۰۳۱-۵۴۲ ۰۳۱-۵۴۳        

پیش شماره های قدیم و جدید استان اصفهان

در جداول زیر کد های قدیم و جدید هر شهر در استان اصفهان قرار داده شده است. شما همچنین برای دسترسی سریع تر می توانید به یکی از ۳ روش زیر نیز اقدام نمایید:

  1.  مشاهده وبسایت مخابرات استان اصفهان
  2. تماس با شماره تلفن ۲۵۲۵
  3. ارسال شماره قدیم به اضافه کد شهر قدیم به شمار پیامک ۳۰۰۰۰۰۱۸۱۸

پیش شماره اصفهان

قدیم جدید قدیم جدید قدیم جدید
۰۳۱۱-۲۱۲ ۰۳۱-۳۲۱۲ ۰۳۱۱-۳۸۸ ۰۳۱-۳۳۸۸ ۰۳۱۱-۵۶۷ ۰۳۱-۳۵۶۷
۰۳۱۱-۲۱۵ ۰۳۱-۳۲۱۵ ۰۳۱۱-۳۹۳ ۰۳۱-۳۳۹۳ ۰۳۱۱-۵۶۸ ۰۳۱-۳۵۶۸
۰۳۱۱-۲۲۰ ۰۳۱-۳۲۲۰ ۰۳۱۱-۴۲۰ ۰۳۱-۳۴۲۰ ۰۳۱۱-۵۷۰ ۰۳۱-۳۵۷۰
۰۳۱۱-۲۲۱ ۰۳۱-۳۲۲۱ ۰۳۱۱-۴۲۱ ۰۳۱-۳۴۲۱ ۰۳۱۱-۵۷۲ ۰۳۱-۳۵۷۲
۰۳۱۱-۲۲۲ ۰۳۱-۳۲۲۲ ۰۳۱۱-۴۲۵ ۰۳۱-۳۴۲۵ ۰۳۱۱-۵۷۷ ۰۳۱-۳۵۷۷
۰۳۱۱-۲۲۳ ۰۳۱-۳۲۲۳ ۰۳۱۱-۴۲۶ ۰۳۱-۳۴۲۶ ۰۳۱۱-۵۸۰ ۰۳۱-۳۵۸۰
۰۳۱۱-۲۲۴ ۰۳۱-۳۲۲۴ ۰۳۱۱-۴۳۳ ۰۳۱-۳۴۳۳ ۰۳۱۱-۵۸۱ ۰۳۱-۳۵۸۱
۰۳۱۱-۲۲۵ ۰۳۱-۳۲۲۵ ۰۳۱۱-۴۳۴ ۰۳۱-۳۴۳۴ ۰۳۱۱-۶۲۰ ۰۳۱-۳۶۲۰
۰۳۱۱-۲۲۶ ۰۳۱-۳۲۲۶ ۰۳۱۱-۴۳۵ ۰۳۱-۳۴۳۵ ۰۳۱۱-۶۲۴ ۰۳۱-۳۶۲۴
۰۳۱۱-۲۲۷ ۰۳۱-۳۲۲۷ ۰۳۱۱-۴۳۶ ۰۳۱-۳۴۳۶ ۰۳۱۱-۶۲۵ ۰۳۱-۳۶۲۵
۰۳۱۱-۲۲۸ ۰۳۱-۳۲۲۸ ۰۳۱۱-۴۳۸ ۰۳۱-۳۴۳۸ ۰۳۱۱-۶۲۶ ۰۳۱-۳۶۲۶
۰۳۱۱-۲۲۹ ۰۳۱-۳۲۲۹ ۰۳۱۱-۴۳۹ ۰۳۱-۳۴۳۹ ۰۳۱۱-۶۲۷ ۰۳۱-۳۶۲۷
۰۳۱۱-۲۳۰ ۰۳۱-۳۲۳۰ ۰۳۱۱-۴۴۰ ۰۳۱-۳۴۴۰ ۰۳۱۱-۶۲۸ ۰۳۱-۳۶۲۸
۰۳۱۱-۲۳۱ ۰۳۱-۳۲۳۱ ۰۳۱۱-۴۴۱ ۰۳۱-۳۴۴۱ ۰۳۱۱-۶۲۹ ۰۳۱-۳۶۲۹
۰۳۱۱-۲۳۲ ۰۳۱-۳۲۳۲ ۰۳۱۱-۴۴۲ ۰۳۱-۳۴۴۲ ۰۳۱۱-۶۳۰ ۰۳۱-۳۶۳۰
۰۳۱۱-۲۳۳ ۰۳۱-۳۲۳۳ ۰۳۱۱-۴۴۳ ۰۳۱-۳۴۴۳ ۰۳۱۱-۶۳۳ ۰۳۱-۳۶۳۳
۰۳۱۱-۲۳۴ ۰۳۱-۳۲۳۴ ۰۳۱۱-۴۴۴ ۰۳۱-۳۴۴۴ ۰۳۱۱-۶۳۵ ۰۳۱-۳۶۳۵
۰۳۱۱-۲۳۵ ۰۳۱-۳۲۳۵ ۰۳۱۱-۴۴۵ ۰۳۱-۳۴۴۵ ۰۳۱۱-۶۴۱ ۰۳۱-۳۶۴۱
۰۳۱۱-۲۳۶ ۰۳۱-۳۲۳۶ ۰۳۱۱-۴۴۶ ۰۳۱-۳۴۴۶ ۰۳۱۱-۶۵۰ ۰۳۱-۳۶۵۰
۰۳۱۱-۲۳۷ ۰۳۱-۳۲۳۷ ۰۳۱۱-۴۴۷ ۰۳۱-۳۴۴۷ ۰۳۱۱-۶۵۱ ۰۳۱-۳۶۵۱
۰۳۱۱-۲۴۰ ۰۳۱-۳۲۴۰ ۰۳۱۱-۴۴۸ ۰۳۱-۳۴۴۸ ۰۳۱۱-۶۵۳ ۰۳۱-۳۶۵۳
۰۳۱۱-۲۵۰ ۰۳۱-۳۲۵۰ ۰۳۱۱-۴۵۰ ۰۳۱-۳۴۵۰ ۰۳۱۱-۶۵۴ ۰۳۱-۳۶۵۴
۰۳۱۱-۲۵۵ ۰۳۱-۳۲۵۵ ۰۳۱۱-۴۵۱ ۰۳۱-۳۴۵۱ ۰۳۱۱-۶۵۵ ۰۳۱-۳۶۵۵
۰۳۱۱-۲۶۰ ۰۳۱-۳۲۶۰ ۰۳۱۱-۴۵۲ ۰۳۱-۳۴۵۲ ۰۳۱۱-۶۶۰ ۰۳۱-۳۶۶۰
۰۳۱۱-۲۶۱ ۰۳۱-۳۲۶۱ ۰۳۱۱-۴۵۳ ۰۳۱-۳۴۵۳ ۰۳۱۱-۶۶۱ ۰۳۱-۳۶۶۱
۰۳۱۱-۲۶۳ ۰۳۱-۳۲۶۳ ۰۳۱۱-۴۵۷ ۰۳۱-۳۴۵۷ ۰۳۱۱-۶۶۲ ۰۳۱-۳۶۶۲
۰۳۱۱-۲۶۴ ۰۳۱-۳۲۶۴ ۰۳۱۱-۴۵۸ ۰۳۱-۳۴۵۸ ۰۳۱۱-۶۶۳ ۰۳۱-۳۶۶۳
۰۳۱۱-۲۶۵ ۰۳۱-۳۲۶۵ ۰۳۱۱-۴۵۹ ۰۳۱-۳۴۵۹ ۰۳۱۱-۶۶۴ ۰۳۱-۳۶۶۴
۰۳۱۱-۲۶۶ ۰۳۱-۳۲۶۶ ۰۳۱۱-۴۶۰ ۰۳۱-۳۴۶۰ ۰۳۱۱-۶۶۶ ۰۳۱-۳۶۶۶
۰۳۱۱-۲۶۷ ۰۳۱-۳۲۶۷ ۰۳۱۱-۴۶۱ ۰۳۱-۳۴۶۱ ۰۳۱۱-۶۶۷ ۰۳۱-۳۶۶۷
۰۳۱۱-۲۶۸ ۰۳۱-۳۲۶۸ ۰۳۱۱-۴۶۲ ۰۳۱-۳۴۶۲ ۰۳۱۱-۶۶۸ ۰۳۱-۳۶۶۸
۰۳۱۱-۲۷۲ ۰۳۱-۳۲۷۲ ۰۳۱۱-۴۶۵ ۰۳۱-۳۴۶۵ ۰۳۱۱-۶۶۹ ۰۳۱-۳۶۶۹
۰۳۱۱-۲۷۳ ۰۳۱-۳۲۷۳ ۰۳۱۱-۴۷۰ ۰۳۱-۳۴۷۰ ۰۳۱۱-۶۷۰ ۰۳۱-۳۶۷۰
۰۳۱۱-۲۷۴ ۰۳۱-۳۲۷۴ ۰۳۱۱-۴۷۲ ۰۳۱-۳۴۷۲ ۰۳۱۱-۶۷۳ ۰۳۱-۳۶۷۳
۰۳۱۱-۲۷۵ ۰۳۱-۳۲۷۵ ۰۳۱۱-۵۲۱ ۰۳۱-۳۵۲۱ ۰۳۱۱-۶۷۵ ۰۳۱-۳۶۷۵
۰۳۱۱-۳۲۰ ۰۳۱-۳۳۲۰ ۰۳۱۱-۵۲۲ ۰۳۱-۳۵۲۲ ۰۳۱۱-۶۸۰ ۰۳۱-۳۶۸۰
۰۳۱۱-۳۲۱ ۰۳۱-۳۳۲۱ ۰۳۱۱-۵۲۳ ۰۳۱-۳۵۲۳ ۰۳۱۱-۶۸۱ ۰۳۱-۳۶۸۱
۰۳۱۱-۳۲۲ ۰۳۱-۳۳۲۲ ۰۳۱۱-۵۲۴ ۰۳۱-۳۵۲۴ ۰۳۱۱-۶۸۲ ۰۳۱-۳۶۸۲
۰۳۱۱-۳۲۳ ۰۳۱-۳۳۲۳ ۰۳۱۱-۵۲۵ ۰۳۱-۳۵۲۵ ۰۳۱۱-۶۸۵ ۰۳۱-۳۶۸۵
۰۳۱۱-۳۲۴ ۰۳۱-۳۳۲۴ ۰۳۱۱-۵۲۷ ۰۳۱-۳۵۲۷ ۰۳۱۱-۷۳۵ ۰۳۱-۳۷۳۵
۰۳۱۱-۳۲۷ ۰۳۱-۳۳۲۷ ۰۳۱۱-۵۲۸ ۰۳۱-۳۵۲۸ ۰۳۱۱-۷۳۸ ۰۳۱-۳۷۳۸
۰۳۱۱-۳۳۰ ۰۳۱-۳۳۳۰ ۰۳۱۱-۵۲۹ ۰۳۱-۳۵۲۹ ۰۳۱۱-۷۳۹ ۰۳۱-۳۷۳۹
۰۳۱۱-۳۳۱ ۰۳۱-۳۳۳۱ ۰۳۱۱-۵۳۰ ۰۳۱-۳۵۳۰ ۰۳۱۱-۷۶۵ ۰۳۱-۳۷۶۵
۰۳۱۱-۳۳۲ ۰۳۱-۳۳۳۲ ۰۳۱۱-۵۳۱ ۰۳۱-۳۵۳۱ ۰۳۱۱-۷۶۶ ۰۳۱-۳۷۶۶
۰۳۱۱-۳۳۳ ۰۳۱-۳۳۳۳ ۰۳۱۱-۵۳۵ ۰۳۱-۳۵۳۵ ۰۳۱۱-۷۷۰ ۰۳۱-۳۷۷۰
۰۳۱۱-۳۳۴ ۰۳۱-۳۳۳۴ ۰۳۱۱-۵۴۰ ۰۳۱-۳۵۴۰ ۰۳۱۱-۷۷۱ ۰۳۱-۳۷۷۱
۰۳۱۱-۳۳۵ ۰۳۱-۳۳۳۵ ۰۳۱۱-۵۴۹ ۰۳۱-۳۵۴۹ ۰۳۱۱-۷۷۲ ۰۳۱-۳۷۷۲
۰۳۱۱-۳۳۶ ۰۳۱-۳۳۳۶ ۰۳۱۱-۵۵۰ ۰۳۱-۳۵۵۰ ۰۳۱۱-۷۷۳ ۰۳۱-۳۷۷۳
۰۳۱۱-۳۳۷ ۰۳۱-۳۳۳۷ ۰۳۱۱-۵۵۱ ۰۳۱-۳۵۵۱ ۰۳۱۱-۷۷۵ ۰۳۱-۳۷۷۵
۰۳۱۱-۳۳۸ ۰۳۱-۳۳۳۸ ۰۳۱۱-۵۵۲ ۰۳۱-۳۵۵۲ ۰۳۱۱-۷۷۶ ۰۳۱-۳۷۷۶
۰۳۱۱-۳۳۹ ۰۳۱-۳۳۳۹ ۰۳۱۱-۵۵۴ ۰۳۱-۳۵۵۴ ۰۳۱۱-۷۷۷ ۰۳۱-۳۷۷۷
۰۳۱۱-۳۴۵ ۰۳۱-۳۳۴۵ ۰۳۱۱-۵۵۵ ۰۳۱-۳۵۵۵ ۰۳۱۱-۷۷۸ ۰۳۱-۳۷۷۸
۰۳۱۱-۳۵۷ ۰۳۱-۳۳۵۷ ۰۳۱۱-۵۵۶ ۰۳۱-۳۵۵۶ ۰۳۱۱-۷۷۹ ۰۳۱-۳۷۷۹
۰۳۱۱-۷۴۹ ۰۳۱-۳۷۴۹ ۰۳۱۱-۵۵۷ ۰۳۱-۳۵۵۷ ۰۳۱۱-۷۸۰ ۰۳۱-۳۷۸۰
۰۳۱۱-۳۵۲ ۰۳۱-۳۳۵۲ ۰۳۱۱-۵۵۸ ۰۳۱-۳۵۵۸ ۰۳۱۱-۷۸۱ ۰۳۱-۳۷۸۱
۰۳۱۱-۳۶۵ ۰۳۱-۳۳۶۵ ۰۳۱۱-۵۵۹ ۰۳۱-۳۵۵۹ ۰۳۱۱-۷۸۵ ۰۳۱-۳۷۸۵
۰۳۱۱-۳۸۰ ۰۳۱-۳۳۸۰ ۰۳۱۱-۵۶۰ ۰۳۱-۳۵۶۰ ۰۳۱۱-۷۸۶ ۰۳۱-۳۷۸۶
۰۳۱۱-۳۸۵ ۰۳۱-۳۳۸۵ ۰۳۱۱-۵۶۴ ۰۳۱-۳۵۶۴ ۰۳۱۱-۷۸۷ ۰۳۱-۳۷۸۷
۰۳۱۱-۳۸۶ ۰۳۱-۳۳۸۶ ۰۳۱۱-۵۶۵ ۰۳۱-۳۵۶۵ ۰۳۱۱-۷۸۸ ۰۳۱-۳۷۸۸
۰۳۱۱-۳۸۷ ۰۳۱-۳۳۸۷ ۰۳۱۱-۵۶۶ ۰۳۱-۳۵۶۶ ۰۳۱۱-۷۸۹ ۰۳۱-۳۷۸۹

پیش شماره توابع اصفهان

قدیم جدید قدیم جدید قدیم جدید
۸۸۶ ۳۸۸۶ ۶۲۲ ۴۶۴۲ ۶۷۳ ۴۶۴۵
۸۷۳ ۳۸۷۳ ۶۲۲ ۴۶۴۲ ۶۳۶ ۴۶۵۴
۸۶۵ ۳۸۶۵ ۶۲۲ ۴۶۴۲ ۶۷۲ ۴۶۵۴
۸۸۷ ۳۸۸۷ ۶۶۳ ۴۶۴۳ ۶۳۵ ۴۶۵۴
۸۴۷ ۳۸۴۷ ۶۳۷ ۴۶۴۳ ۶۳۶ ۴۶۵۴
۸۵۸ ۳۸۵۸ ۶۵۵ ۴۶۴۳ ۶۴۷ ۴۶۴۱
۸۷۶ ۳۸۷۶ ۶۶۸ ۴۶۴۳ ۶۴۸ ۴۶۴۸
۸۶۸ ۳۸۶۸ ۶۳۸ ۴۶۴۳ ۷۵۳ ۴۶۵۳
۸۶۶ ۳۸۶۶ ۶۵۷ ۴۶۴۳ ۷۳۴ ۴۶۵۳
۸۲۳ ۳۸۲۳ ۶۴۲ ۴۶۵۶ ۷۳۳ ۴۶۵۵
۸۸۴ ۳۸۸۴ ۶۶۶ ۴۶۵۶ ۷۳۶ ۴۶۵۵
۸۳۴ ۳۸۳۴ ۶۴۵ ۴۶۵۶ ۷۳۲ ۴۶۵۵
۸۳۶ ۳۸۳۶ ۶۸۲ ۴۶۵۶ ۶۶۷ ۴۶۵۷
۸۶۴ ۳۸۶۴ ۶۴۳ ۴۶۵۶ ۶۴۹ ۴۶۵۷
۸۶۷ ۳۸۶۷ ۶۸۴ ۴۶۵۶ ۶۸۶ ۴۶۵۷
۸۳۲ ۳۸۳۲ ۶۶۶ ۴۶۵۶ ۶۶۷ ۴۶۵۷
۸۷۸ ۳۸۷۸ ۶۶۲ ۴۶۵۰ ۶۸۶ ۴۶۵۷
۸۷۸ ۳۸۷۸ ۶۴۴ ۴۶۵۰ ۶۷۴ ۴۶۵۷
۸۲۵ ۳۸۲۵ ۶۵۸ ۴۶۵۰ ۶۵۲ ۴۶۶۲
۸۷۸ ۳۸۷۸ ۶۷۶ ۴۶۵۰ ۷۲۲ ۴۶۶۲
۸۸۲ ۳۸۸۲ ۶۳۳ ۴۶۴۰ ۷۷۴ ۴۶۶۴
۸۸۳ ۳۸۸۳ ۶۵۶ ۴۶۴۴ ۷۴۴ ۴۶۶۴
۸۵۶ ۳۸۵۶ ۶۵۳ ۴۶۴۴ ۷۴۴ ۴۶۶۴
۸۸۸ ۳۸۸۸ ۶۵۴ ۴۶۴۴ ۷۴۲ ۴۶۶۵
۸۵۵ ۳۸۵۵ ۶۴۶ ۴۶۴۴ ۷۲۴ ۴۶۶۵
۸۵۵ ۳۸۵۵ ۶۶۵ ۴۶۴۵ ۷۳۵ ۴۶۶۵
    ۶۷۸ ۴۶۴۵    

پیش شماره اردستان

قدیم جدید قدیم جدید قدیم جدید
۵۲۳ ۵۴۲۳ ۵۴۲ ۵۴۴۰ ۵۸۲ ۵۴۴۲
۵۲۳ ۵۴۲۳ ۵۳۵ ۵۴۴۰ ۵۷۲ ۵۴۴۲
۵۲۴ ۵۴۲۴ ۵۳۲ ۵۴۴۰ ۵۴۷ ۵۴۴۶
۵۳۷ ۵۴۳۷ ۵۸۲ ۵۴۴۲ ۵۴۵ ۵۴۴۶
۵۳۷ ۵۴۳۷ ۵۸۳ ۵۴۴۲ ۵۴۳ ۵۴۴۶
۵۳۷ ۵۴۳۷ ۵۵۲ ۵۴۴۲ ۵۵۷ ۵۴۴۶
۵۳۴ ۵۴۴۰ ۵۵۶ ۵۴۴۲ ۵۴۸ ۵۴۴۶
۵۵۸ ۵۴۴۰ ۵۷۴ ۵۴۴۲ ۵۴۳ ۵۴۴۶
۵۳۵ ۵۴۴۰ ۵۷۲ ۵۴۴۲ ۵۵۳ ۵۴۴۶
۵۴۴ ۵۴۴۰     ۵۵۴ ۵۴۴۶

پیش شماره آران و بیدگل

قدیم جدید قدیم جدید قدیم جدید
۲۳۵ ۵۴۲۵ ۲۷۲ ۵۴۷۲ ۲۷۶ ۵۴۷۶
۲۲۸ ۵۴۲۵ ۲۷۳ ۵۴۷۳ ۲۸۲ ۵۴۸۲
۲۶۳ ۵۴۲۵ ۲۷۴ ۵۴۷۴ ۲۸۳ ۵۴۸۳
۲۳۸ ۵۴۲۵ ۲۷۵ ۵۴۷۵ ۲۸۴ ۵۴۸۴
۲۳۳ ۵۴۲۵ ۲۷۵ ۵۴۷۵ ۲۸۵ ۵۴۸۴
    ۲۷۶ ۵۴۷۶    

پیش شماره گز و برخوار

قدیم جدید قدیم جدید قدیم جدید
۵۴۵ ۴۵۴۰ ۵۸۱ ۴۵۸۱ ۵۸۵ ۴۵۸۵
۵۴۶ ۴۵۴۶ ۵۸۲ ۴۵۸۲ ۵۸۶ ۴۵۸۶
۵۴۸ ۴۵۴۸ ۵۳۴ ۴۵۸۳ ۵۳۲ ۴۵۸۸
۵۳۳ ۴۵۴۸ ۵۸۳ ۴۵۸۳ ۵۸۸ ۴۵۸۸

پیش شماره تیران و کرون

قدیم جدید قدیم جدید قدیم جدید
۳۲۲ ۴۲۲۲ ۳۳۷ ۴۲۵۸ ۳۶۳ ۴۲۷۶
۳۷۲ ۴۲۳۶ ۳۴۷ ۴۲۵۸ ۳۳۸ ۴۲۷۶
۳۶۶ ۴۲۳۶ ۳۴۶ ۴۲۵۸ ۳۴۳ ۴۲۷۷
۳۵۷ ۴۲۳۶ ۳۵۵ ۴۲۷۵ ۳۶۸ ۴۲۷۷
۳۶۶ ۴۲۳۶ ۳۷۶ ۴۲۷۵ ۳۶۵ ۴۲۷۷
۳۵۲ ۴۲۳۶ ۳۷۴ ۴۲۷۵ ۳۴۴ ۴۲۷۷
۳۶۲ ۴۲۵۲ ۳۳۴ ۴۲۷۵ ۳۳۵ ۴۲۷۸
۳۵۸ ۴۲۵۸ ۳۵۶ ۴۲۷۶ ۳۵۴ ۴۲۷۸
۳۵۳ ۴۲۵۸ ۳۴۵ ۴۲۷۶ ۳۳۶ ۴۲۷۸

پیش شماره چادگان

قدیم جدید قدیم جدید قدیم جدید
۴۳۵ ۵۷۷۰ ۴۸۶ ۵۷۷۰ ۴۸۴ ۵۷۷۱
۴۸۲ ۵۷۷۰ ۴۸۵ ۵۷۷۱ ۴۷۲ ۵۷۷۲
۴۷۸ ۵۷۷۰ ۴۸۳ ۵۷۷۱ ۴۷۲ ۵۷۷۲
۴۸۸ ۵۷۷۰ ۴۳۲ ۵۷۷۱ ۴۸۷ ۵۷۷۴

پیش شماره خمینی شهر

قدیم جدید قدیم جدید قدیم جدید
۳۵۱ ۳۳۵۱ ۳۶۳ ۳۳۶۳ ۳۶۹ ۳۳۶۹
۳۵۶ ۳۳۵۶ ۳۶۴ ۳۳۶۴ ۳۶۹ ۳۳۶۹
۳۵۷ ۳۳۵۷ ۳۶۶ ۳۳۶۶ ۳۷۵ ۳۳۷۵
۳۶۰ ۳۳۶۰ ۳۶۷ ۳۳۶۷ ۳۷۵ ۳۳۷۵
۳۶۱ ۳۳۶۱ ۳۶۹ ۳۳۶۹ ۳۷۶ ۳۳۷۶
۳۶۲ ۳۳۶۲ ۳۶۸ ۳۳۶۸ ۳۷۷ ۳۳۷۷
    ۳۶۹ ۳۳۶۹    

پیش شماره خوانسار

قدیم جدید قدیم جدید قدیم جدید
۲۲۳ ۵۷۲۳ ۲۶۲ ۵۷۷۵ ۲۴۴ ۵۷۷۵
۲۲۳ ۵۷۲۳ ۲۶۳ ۵۷۷۵ ۲۲۴ ۵۷۷۶
۲۲۳ ۵۷۷۵ ۲۲۸ ۵۷۷۵ ۲۲۴ ۵۷۷۶
۲۲۶ ۵۷۷۵     ۲۲۲ ۵۷۷۷

پیش شماره خور و بیابانک

قدیم جدید قدیم جدید قدیم جدید
۴۲۲ ۴۶۳۲ ۴۳۲ ۴۶۳۴ ۴۳۷ ۴۶۳۷
۴۴۲ ۴۶۳۴ ۴۳۴ ۴۶۳۴ ۴۳۸ ۴۶۳۷
۴۴۷ ۴۶۳۴ ۴۴۵ ۴۶۳۴ ۴۳۶ ۴۶۳۷
۴۳۵ ۴۶۳۴ ۴۴۳ ۴۶۳۴ ۴۵۲ ۴۶۳۷

پیش شماره دهاقان

قدیم جدید قدیم جدید قدیم جدید
۲۶۲ ۵۳۳۳ ۲۷۳ ۵۳۳۵ ۲۷۶ ۵۳۳۶
۲۶۸ ۵۳۳۵ ۲۷۴ ۵۳۳۶ ۲۷۷ ۵۳۳۶
۲۷۲ ۵۳۳۵ ۲۷۵ ۵۳۷۵ ۲۸۲ ۵۳۳۶

پیش شماره زرین شهر

قدیم جدید قدیم جدید قدیم جدید
۲۲۱ ۵۲۲۱ ۶۳۴ ۵۲۳۴ ۶۵۶ ۵۲۴۸
۲۲۲ ۵۲۲۲ ۶۳۸ ۵۲۳۴ ۶۲۲ ۵۲۵۰
۲۲۳ ۵۲۲۳ ۶۴۴ ۵۲۳۴ ۶۲۵ ۵۲۵۵
۲۲۴ ۵۲۲۴ ۲۴۵ ۵۲۳۵ ۶۴۳ ۵۲۵۶
۲۲۵ ۵۲۲۵ ۲۷۲ ۵۲۳۵ ۶۵۲ ۵۲۵۶
۲۲۷ ۵۲۲۷ ۶۳۵ ۵۲۳۵ ۲۵۶ ۵۲۵۶
۶۳۷ ۵۲۳۱ ۶۵۴ ۵۲۳۵ ۲۶۰ ۵۲۶۰
۶۴۲ ۵۲۳۱ ۶۳۶ ۵۲۳۶ ۲۶۲ ۵۲۶۲
۶۴۷ ۵۲۳۱ ۲۴۳ ۵۲۴۳ ۲۶۳ ۵۲۶۳
۶۵۳ ۵۲۳۱ ۶۳۸ ۵۲۴۸ ۲۶۴ ۵۲۶۴
۶۳۲ ۵۲۳۲ ۶۴۵ ۵۲۴۸ ۲۶۶ ۵۲۶۶
    ۶۴۸ ۵۲۴۸    

پیش شماره سمیرم

قدیم جدید قدیم جدید قدیم جدید
۳۶۴ ۵۳۵۶ ۳۶۷ ۵۳۵۷ ۳۳۷ ۵۳۶۰
۳۷۲ ۵۳۵۶ ۳۶۶ ۵۳۵۷ ۳۳۶ ۵۳۶۰
۳۶۲ ۵۳۵۶ ۳۶۸ ۵۳۵۷ ۳۴۲ ۵۳۶۰
۳۶۵ ۵۳۵۶ ۳۳۴ ۵۳۵۸ ۳۲۲ ۵۳۶۶
    ۳۳۸ ۵۳۵۸    

پیش شماره شاهین شهر و میمه

قدیم جدید قدیم جدید قدیم جدید
۵۲۰ ۴۵۲۰ ۵۲۸ ۴۵۲۸ ۵۶۴ ۴۵۶۴
۵۲۱ ۴۵۲۱ ۵۲۹ ۴۵۲۹ ۵۷۲ ۴۵۷۲
۵۲۲ ۴۵۲۲ ۴۳۲ ۴۵۳۳ ۵۷۱ ۴۵۷۱
۵۲۳ ۴۵۲۳ ۴۳۳ ۴۵۳۳ ۵۷۵ ۴۵۷۵
۵۲۴ ۴۵۲۴ ۴۳۴ ۴۵۳۳ ۵۳۵ ۴۵۷۷
۵۲۵ ۴۵۲۵ ۴۳۵ ۴۵۳۳ ۵۳۶ ۴۵۷۷
۵۲۶ ۴۵۲۶ ۴۳۸ ۴۵۳۳ ۵۴۳ ۴۵۷۷
۵۲۷ ۴۵۲۷ ۴۲۲ ۴۵۴۲ ۵۵۲ ۴۵۷۷

پیش شماره شهرضا

قدیم جدید قدیم جدید قدیم جدید
۲۲۱ ۵۳۲۱ ۲۳۲ ۵۳۳۲ ۲۳۳ ۵۳۴۴
۲۲۲ ۵۳۲۲ ۲۲۶ ۵۳۴۰ ۲۳۷ ۵۳۴۴
۲۲۳ ۵۳۲۳ ۲۲۷ ۵۳۴۰ ۲۴۸ ۵۳۴۴
۲۲۴ ۵۳۲۴ ۲۳۵ ۵۳۴۰ ۳۲۳ ۵۳۵۰
۲۲۸ ۵۳۲۸ ۲۴۴ ۵۳۴۰ ۳۲۱ ۵۳۵۱
۲۴۲ ۵۳۳۲ ۲۴۶ ۵۳۴۰ ۳۲۴ ۵۳۵۴
    ۲۶۷ ۵۳۴۰    

پیش شماره فریدن

قدیم جدید قدیم جدید قدیم جدید
۴۳۴ ۵۷۲۱ ۴۴۴ ۵۷۳۶ ۴۶۳ ۵۷۵۱
۴۴۳ ۵۷۲۱ ۴۶۶ ۵۷۳۶ ۴۶۴ ۵۷۵۱
۴۴۹ ۵۷۲۱ ۴۴۸ ۵۷۴۱ ۴۶۵ ۵۷۵۱
۴۲۲ ۵۷۲۲ ۴۵۸ ۵۷۴۱ ۴۶۷ ۵۷۵۱
۴۳۷ ۵۷۳۱ ۴۶۱ ۵۷۴۱ ۴۵۲ ۵۷۵۲
۴۴۱ ۵۷۳۱ ۴۶۲ ۵۷۴۱ ۴۳۱ ۵۷۶۱
۴۴۲ ۵۷۳۱ ۴۶۸ ۵۷۴۱ ۴۳۳ ۵۷۶۱
۴۴۵ ۵۷۳۱ ۴۶۹ ۵۷۴۱ ۴۳۸ ۵۷۶۱
۴۴۶ ۵۷۳۱ ۵۴۵ ۵۷۵۱ ۴۳۹ ۵۷۶۱
۴۳۶ ۵۷۳۶     ۴۴۷ ۵۷۶۱

پیش شماره فریدون شهر

قدیم جدید قدیم جدید قدیم جدید
۵۳۴ ۵۷۵۵ ۵۳۲ ۵۷۵۶ ۵۴۲ ۵۷۵۶
۵۵۲ ۵۷۵۵ ۵۳۶ ۵۷۵۶ ۵۴۷ ۵۷۵۶
۵۶۲ ۵۷۵۵ ۵۳۸ ۵۷۵۶ ۵۲۲ ۵۷۵۹

پیش شماره فلاورجان

قدیم جدید قدیم جدید قدیم جدید
۷۲۱ ۳۷۲۱ ۷۴۳ ۳۷۴۳ ۷۵۱ ۳۷۵۱
۷۲۲ ۳۷۲۲ ۷۴۴ ۳۷۴۴ ۷۵۲ ۳۷۵۲
۷۲۳ ۳۷۲۳ ۷۴۵ ۳۷۴۵ ۷۵۳ ۳۷۵۳
۷۲۴ ۳۷۲۴ ۷۴۶ ۳۷۴۶ ۷۵۴ ۳۷۵۴
۷۲۵ ۳۷۲۵ ۷۴۷ ۳۷۴۷ ۷۵۵ ۳۷۵۵
۷۲۶ ۳۷۲۶ ۷۴۸ ۳۷۴۸ ۷۵۶ ۳۷۵۶
۷۴۱ ۳۷۴۱ ۷۵۰ ۳۷۵۰ ۷۵۷ ۳۷۵۷
۷۴۲ ۳۷۴۲     ۷۵۸ ۳۷۵۸

پیش شماره کاشان

قدیم جدید قدیم جدید قدیم جدید
۴۲۰ ۵۵۲۰ ۴۴۷ ۵۵۴۷ ۳۶۲ ۵۵۶۴
۴۲۲ ۵۵۲۲ ۴۴۸ ۵۵۴۸ ۳۷۷ ۵۵۶۴
۴۲۳ ۵۵۲۳ ۲۲۵ ۵۵۵۰ ۳۳۲ ۵۵۶۵
۴۲۴ ۵۵۲۴ ۲۴۳ ۵۵۵۰ ۳۴۲ ۵۵۶۵
۲۳۶ ۵۵۲۷ ۲۵۵ ۵۵۵۰ ۳۴۵ ۵۵۶۵
۲۵۶ ۵۵۲۷ ۵۵۱ ۵۵۵۱ ۳۷۲ ۵۵۶۶
۴۲۷ ۵۵۲۷ ۵۵۲ ۵۵۵۲ ۳۷۸ ۵۵۶۶
۵۳۰ ۵۵۳۰ ۵۵۳ ۵۵۵۳ ۲۲۷ ۵۵۶۷
۵۳۱ ۵۵۳۱ ۵۵۵ ۵۵۵۴ ۳۴۷ ۵۵۶۷
۵۳۳ ۵۵۳۳ ۵۵۶ ۵۵۵۶ ۲۴۸ ۵۵۶۸
۵۳۴ ۵۵۳۴ ۵۵۷ ۵۵۵۷ ۲۵۷ ۵۵۶۸
۴۴۰ ۵۵۴۰ ۵۵۸ ۵۵۵۸ ۲۲۴ ۵۵۷۰
۵۴۲ ۵۵۴۲ ۲۲۳ ۵۵۶۱ ۳۳۵ ۵۵۷۰
۵۴۳ ۵۵۴۳ ۳۷۴ ۵۵۶۱ ۳۳۸ ۵۵۷۰
۴۴۴ ۵۵۴۴ ۵۶۲ ۵۵۶۲ ۳۴۸ ۵۵۷۰
۴۴۵ ۵۵۴۵ ۳۳۴ ۵۵۶۳ ۲۳۴ ۵۵۷۲
۴۴۶ ۵۵۴۶ ۳۳۷ ۵۵۶۳ ۳۲۲ ۵۵۷۲
    ۳۴۶ ۵۵۶۳    

پیش شماره گلپایگان

قدیم جدید قدیم جدید قدیم جدید
۳۲۴ ۵۷۲۴ ۳۴۲ ۵۷۳۲ ۳۲۲ ۵۷۴۲
۳۳۲ ۵۷۲۷ ۳۲۳ ۵۷۳۳ ۳۲۳ ۵۷۴۳
۳۳۵ ۵۷۲۷ ۳۴۸ ۵۷۳۸ ۳۲۵ ۵۷۴۵
۳۴۳ ۵۷۲۷ ۳۵۲ ۵۷۳۸ ۳۲۷ ۵۷۴۷
۳۴۴ ۵۷۲۷     ۳۲۸ ۵۷۴۸

پیش شماره مبارکه

قدیم جدید قدیم جدید قدیم جدید
۵۳۲ ۵۲۳۷ ۵۳۵ ۵۲۴۵ ۵۵۳ ۵۲۵۳
۵۳۷ ۵۲۳۷ ۵۲۶ ۵۲۴۶ ۵۵۴ ۵۲۵۴
۵۴۷ ۵۲۳۷ ۵۴۵ ۵۲۴۷ ۵۵۲ ۵۲۵۸
۵۳۸ ۵۲۳۸ ۲۴۲ ۵۲۵۱ ۵۵۶ ۵۲۵۸
۵۲۲ ۵۲۴۰ ۵۳۴ ۵۲۵۱ ۵۵۸ ۵۲۵۸
۵۲۳ ۵۲۴۱ ۵۳۵ ۵۲۵۱ ۵۲۷ ۵۲۶۷
۵۲۵ ۵۲۴۲ ۵۳۶ ۵۲۵۱ ۵۴۸ ۵۲۶۸

پیش شماره نائین

قدیم جدید قدیم جدید قدیم جدید
۳۲۲ ۴۶۲۰ ۲۶۴ ۴۶۲۳ ۲۷۳ ۴۶۲۳
۳۳۲ ۴۶۲۰ ۲۶۷ ۴۶۲۳ ۲۷۸ ۴۶۲۳
۲۲۴ ۴۶۲۳ ۲۶۸ ۴۶۲۳ ۲۲۵ ۴۶۲۵
۲۶۳ ۴۶۲۳     ۲۲۶ ۴۶۲۶

پیش شماره نجف آباد

قدیم جدید قدیم جدید قدیم جدید
۴۲۸ ۴۲۲۰ ۲۳۲ ۴۲۳۲ ۳۴۲ ۴۲۵۵
۴۳۶ ۴۲۲۰ ۴۳۲ ۴۲۳۳ ۲۶۰ ۴۲۶۰
۴۳۸ ۴۲۲۰ ۴۳۴ ۴۲۳۳ ۲۶۱ ۴۲۶۱
۲۲۳ ۴۲۲۳ ۴۳۵ ۴۲۳۳ ۲۶۲ ۴۲۶۲
۲۲۴ ۴۲۲۴ ۴۲۲ ۴۲۴۰ ۲۶۳ ۴۲۶۳
۲۲۵ ۴۲۲۵ ۲۴۳ ۴۲۴۳ ۲۶۴ ۴۲۶۴
۴۲۴ ۴۲۲۶ ۲۴۴ ۴۲۴۴ ۲۶۵ ۴۲۶۵
۴۲۷ ۴۲۲۶ ۲۴۵ ۴۲۴۵ ۲۶۶ ۴۲۶۶
۲۲۸ ۴۲۲۸ ۲۴۹ ۴۲۴۹ ۲۷۰ ۴۲۷۰
۲۳۴ ۴۲۲۸ ۲۵۱ ۴۲۵۱ ۲۷۲ ۴۲۷۲
۲۲۹ ۴۲۲۹ ۲۵۶ ۴۲۵۵ ۲۷۳ ۴۲۷۳
۲۴۲ ۴۲۳۱     ۲۷۴ ۴۲۷۴

پیش شماره نطنز

قدیم جدید قدیم جدید قدیم جدید
۴۲۴ ۵۴۲۲ ۴۴۸ ۵۴۳۰ ۴۳۳ ۵۴۳۲
۴۳۲ ۵۴۲۸ ۴۵۵ ۵۴۳۰ ۴۴۳ ۵۴۳۲
۴۳۶ ۵۴۲۸ ۴۶۲ ۵۴۳۰ ۴۵۲ ۵۴۳۲
۴۴۷ ۵۴۲۸ ۴۶۴ ۵۴۳۰ ۴۶۶ ۵۴۳۲
۴۵۳ ۵۴۲۸ ۴۶۸ ۵۴۳۰ ۴۴۲ ۵۴۳۳
۴۵۴ ۵۴۲۸ ۴۳۷ ۵۴۳۱ ۴۴۶ ۵۴۳۳
۴۲۵ ۵۴۳۰ ۴۳۸ ۵۴۳۱ ۴۵۶ ۵۴۳۳
۴۴۵ ۵۴۳۰ ۴۲۴ ۵۴۳۲ ۴۳۴ ۵۴۳۴

عرفان نوری

اصفهان تکه ای است از بهشت که روزگاری از آن جدا شد و بی هیاهو در گوشه ای از زمین جای گرفت؛ این اصفهان هر روز بزرگ و بزرگ تر شد تا در نهایت به وسعت نصف جهان رسید ................................................................................ تمام انگیزه یک وبلاگ نویس مشاهده بازخورد نوشته هایش است! با نوشتن نظرات خود بیش از پیش ما را برای نشان دادن زیبایی های شهرمان با انگیزه کنید...!

۹ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا