• مرکز همایش های بین المللی اصفهان
  • شهرک نمایشگاهی اصفهان
  • شهرک سلامت اصفهان
  • اصفهان سیتی سنتر
  • دهکده المپیک نقش جهان اصفهان
  • مصلی امام خمینی اصفهان
  • احیای میدان امام علی اصفهان
  • شهرک شهید کشوری اصفهان

پروژه های انجام شده